Polityka prywatności i RODO - Radio Sigma Fm

Przejdź do treści
Polityka prywatności

Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: radiosigma.net , radiosigma.eu
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie  (tzw. „ciasteczka”).
3. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
                          - Prowadzenie forum internetowego
                         -  Prowadzenie rozmów typu chat online
4. My szanujemy wolę każdego kto odwiedza nasz serwis - bo każdy ma prawo chronic swoje dane i pozostać anonimowy, lecz prosimy pamiętać ,że to działa w dwie strony. Osoby chcące być anonimowe - korzystające z proxy lub VPN będą miały ograniczony dostep do naszych danych oraz innych ważniejszych treści.

Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
      a)  utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
      b)  realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ (art. 15-21 RODO):

Prawo dostępu do danych

                  Prawo to zostało uregulowane w artykule 15 RODO – osoby, których dane dotyczą, mają możliwość uzyskania od Administratora danych informacji, czy ich dane są przetwarzane i w jakim zakresie. Dodatkowo osoba taka może żądać od administratora uzyskania dostępu do tych danych oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna zostać wydana bezpłatnie za pierwszym razem, przy kolejnych prośbach może zostać nałożona na wnioskującego rozsądna opłata, wynikająca np. z kosztów administracyjnych.

Prawo do sprostowania danych

Artykuł 16 RODO dotyczy prawa do poprawiania danych osoby, której one dotyczą. Jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne osoba może żądać od administratora ich sprostowania

Prawo do bycia zapomnianym

           Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do ich usunięcia – zwane również „prawem do bycia zapomnianym”, opisane w artykule 17 RODO. W przypadku wystąpienia pewnych okoliczności osoba może żądać od administratora usunięcia niektórych danych na swój temat, bądź całego ich zbioru.
        Przesłanki usunięcia danych to między innymi:
   *  brak podstawy prawnej do przetwarzania danych (np. cofnięcie zgody na ich wykorzystanie);
   *  zebrane dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały one zgromadzone;
   *  dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
   *  wniesienie sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą (więcej o prawie sprzeciwu w dalszej części tekstu);
   *  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

   Istnieją również sytuacje, które sprawiają, że osoby, których dane dotyczą nie mogą skorzystać z prawa do usunięcia danych osobowych. Mowa tu o przypadkach, kiedy przetwarzanie jest zbędne:
  *  w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
*  do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 *   w celu profilaktyki zdrowotnej (np. medycyna pracy, czy zapewnienie opieki zdrowotnej);
 *   do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
 *   do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

          RODO przewiduje także możliwość wniesienia o ograniczenie przetwarzania danych. Okoliczności, w jakich osoba, której dane dotyczą może z tego prawa skorzystać wymienione są w art. 18 RODO:
  *   kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe – ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;
  *   w momencie, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;
 *   kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich osoba, do której one należą;
  *   w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzanych danych – ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest podstawny.

Prawo do przenoszenia danych

      W artykule 20 RODO wprowadzone zostało kolejne prawo osób, których dane dotyczą – prawo do ich przenoszenia pomiędzy różnymi podmiotami (administratorami). Jeśli prośba taka zostanie wystosowana, administrator ma obowiązek przekazać osobie komplet zgromadzonych danych na jej temat w formie, która będzie możliwa do odczytania. Osoba, której dane dotyczą może później bez przeszkód przekazać te informacje innemu administratorowi.

Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Na podstawie przepisu znajdującego się w artykule 21 RODO, osoby, których dane dotyczą, mają prawo nie zgodzić się na to, aby ich dane były wykorzystywane do celów „podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu” – np. profilowania, które powoduje skutek prawny dla osoby. Administrator w takim przypadku nie ma prawa do przetwarzania danych, pod warunkiem, że nie będą istniały inne ważne podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to przeprowadzenie profilowania jest wymagane w celu prawidłowego zawarcia bądź wykonania umowy – wtedy osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Ograniczenie praw osób, których dane są przetwarzane.

RODO zakłada, że prawa osób, których dane dotyczą mogą być ograniczone w szczególnych przypadkach np.:
 *   konieczności zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub publicznego;
 *   zapobiegania przestępczości;
 *  konieczności zapewnienia niezależności sądów;
 *  kiedy prawa osób, których dane dotyczą, utrudniają wypełnienie celów gospodarczych lub finansowych państwa członkowskiego lub Unii Europejskiej.O nas ...
Jesteśmy pasjonatami, tworzymy zgrany zespół, ludzie o duszach artystycznych, tworzący dla drugiego człowieka z miłości do poezji i muzyki. Muzyka łączy pokolenia a poezja nadaje estetycznego piękna zwykłym szarym dniom .
... jeśli pasujesz do tego opisu nie zwlakaj dołącz do nas juz dziś !
Sigma Fm - Copyright © 2010-2021

Wróć do spisu treści